groepen
nieuws
agenda

Maand archief

facebookTwitter

Aanpak leerKRACHT

Aanpak LeerKRACHT

Als OGH-team zijn we op 1 oktober 2015 gestart met de aanpak LeerKRACHT.
Meedoen aan LeerKRACHT betekent het verhogen van de onderwijskwaliteit, ‘elke dag samen een beetje beter’  in het belang van zowel leerling als leerkracht.
Bovendien ben je als team bezig met professionalisering. Met elkaar stel je onderwijsdoelen vast en ben je op zoek naar verbeteringen.
Deze aanpak maakt dat we iedere dag bezig zijn met het verder ontwikkelen van de professionele cultuur op onze school.

‘Van èn met elkaar leren door het delen van ervaringen’

Wanneer men onze personeelskamer binnenloopt vallen de drie whiteboards, die gebruikt worden bij de sessies van de aanpak LeerKRACHT, direct op. Deze drie planborden worden gebruikt door de drie teams die – bouwdoorbrekend – zijn samengesteld.

leerkracht1

Iedere week komen de teams voor overleg bij elkaar. Ieder team staat onder leiding van een interne coach. Onze interne coaches zijn: Paulien Rijke, José Vendel en Sophie van Manen. In de wekelijkse teamsessies wordt er over onderwijskundige zaken gesproken, worden er doelen geformuleerd en worden er afspraken tussen de collega’s gemaakt voor het ontwerpen van lessen en het bezoeken van elkaars lessen met het geven van de daarbij behorende feedback. Met deze aanpak wordt de deskundigheid en kwaliteit van elke collega toegevoegd aan de bestaande gemeenschappelijke kennis, een verrijking, die ten goede komt aan het onderwijs aan onze leerlingen.

De leerlingenarena

In november werd de allereerste ‘leerlingenarena’ gehouden, daarna zijn er al verschillende gevolgd. Kinderen kunnen tijdens deze vraaggesprekken vrijuit spreken. De samenstelling van de groep is steeds verschillend. De leerlingen vertellen ons wat ze goed vinden aan onze school en kunnen ideeën/suggesties ter verbetering van het onderwijs aandragen.

Zo kregen we te horen dat de leerlingen erg tevreden zijn over o.a. de uitleg en begeleiding van de leerkrachten, de sfeer op school, de Kunststroom en de dramalessen (gr. 5 en 6).

leerkracht2

De leerlingenarena vindt plaats op het Archeoplein. De binnenkring -met de oranje krukken- wordt gevormd door de kinderen, de buitenkring door de leerkrachten (ca. 10).

De leerkrachten noteren de bevindingen van de leerlingen en bespreken deze in hun overleg om er -zo nodig- vervolgens actie op te ondernemen. Zo wordt er n.a.v. van één van de leerlingenarena’s tegenwoordig in de klassen met energizers gewerkt, een welkome onderbreking tussen de lessen. Ook heeft Sinterklaas voor een uitbreiding van de techniekdozen gezorgd, zodat er door ieder kind in de groep -tegelijkertijd(!)- aan proefjes gewerkt kan worden.

Schoolleiding

Evenals de schoolcoaches doorloopt de schoolleider ook een training om deze LeerKRACHT-aanpak, met de daarbij behorende veranderende schoolcultuur, enthousiast, zorgvuldig en goed te begeleiden.

Gedurende de twee jaren dat wij bezig zullen zijn met de invoering van de LeerKRACHT-aanpak worden we begeleid door een externe coach van LeerKRACHT, mevrouw Evelien Janssens. Zij is regelmatig bij sessies aanwezig en komt mij als schoolleider ondersteunen.

Regelmatig is er een korte digitale enquête, de zgn. barometer, waarmee de voortgang van het hele proces gevolgd wordt. De uitslag -anoniem- wordt in de teams besproken, al dan niet gepaard gaand met het samen opstellen van nieuwe doelen.

Naast een bootcamp en verschillende fora waarin kennisoverdracht en training plaatsvinden, is er door de schoolcoaches en de schoolleider een bezoek gebracht aan een bedrijf, resp. BOL.com en de ANWB.

In deze bedrijven wordt gewerkt volgens de aanpak van ‘McKinsey’, een variant is de aanpak LeerKRACHT die juist gericht is op schoolorganisaties. De bezoeken aan beide bedrijven werkten stimulerend en onderstreepten de effectieve werkwijzen: collectieve doelgerichtheid, zichtbare planmatigheid, het leren van èn met elkaar.

Ook in die bedrijven waren volop planborden aanwezig; borden waar -dagelijks- door de betrokken werknemers omheen wordt gestaan om de voortgang van het proces goed te monitoren.

Als schoolleider heb ik de opdracht het goede voorbeeld te geven en mee te ontwikkelen in de zaken waar ik dagelijks mee bezig ben. Zo zal het Jaarplan 2016-2017 een JaarBORD 2016-2017 gaan worden. In de directiekamer hangt hiervoor al een groot whiteboard klaar.

Ik prijs mij gelukkig dat wij voor deze ‘omzetting’ begeleiding gaan krijgen van Jaap Versfeld, de initiator en oprichter van de LeerKRACHT-aanpak.

Tot slot

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de aanpak LeerKRACHT is: in een veilige omgeving veranderen. Bij de ‘Kick-off’ op 1 oktober heb ik het volgende beeld gebruikt.

Langs onze kust staan op diverse plekken vuurtorens, vaste bakens waarop je aan kunt koersen, waar de haven is, daar ben je veilig.

Om het aspect van het creëren van veiligheid te benadrukken heb ik een ‘vuurtoren’ aangeschaft, die een plek heeft gekregen in de personeelskamer.

Aan de vuurtoren zijn een aantal aardige details waar te nemen -van boven naar beneden- als symbool voor waar we over 3 jaar willen staan:

leerkracht3

*De zwarte bol symboliseert een goed werkend mechanisme voor het zenden en ontvangen van informatie;

*Daaronder de ruimte waar het licht zijn stralen uitzendt => steeds weer onze visie bekend makend: ‘Ieder kind kan leren als het maar goed onderwijs krijgt’ dus:
– goed, passend onderwijs voor ieder kind;
– een veilig schoolklimaat;
– doelgerichte, effectieve instructie;
– van en met elkaar leren;

De plaats ook van de spiegels, de reflectie.

  • Een lange weg te gaan.. veel trappen voordat je boven bent. Het uitzicht vanaf halverwege de toren is mooi, maar met elke stap omhoog wordt het nog mooier.
  • Met elkaar, als OGH-team, gaan we de weg van elke dag samen een beetje beter !

Ria Schoonenboom

Contact

contact

O.G. Heldringschool
IJsvogelplein 10
2566 VS Den Haag

T: 070 - 363 54 03
E: ahogervorst@scoh.nl
B: NL38 ABNA 049.81.63.067

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuterspeelzalen

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.